fbpx

Vilkår og betingelser

1 Definisjoner

Kunde: selskaper eid av et handelskammer eller en ideell organisasjon. Leveringsdato: dato eller periode angitt av Distrixs når produkter og/eller tjenester leveres.
Pris: pris for produkter eksklusive transportkostnader, forsikring og merverdiavgift. Produkter: varer for salg som kunden forplikter seg til overfor Distrixs.

2 Anvendelighet

2.1 Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra Distrixs og for alle avtaler som inngås med Distrixs.
2.2 Bestemmelsene i disse generelle vilkårene kan bare fravikes dersom det er uttrykkelig avtalt skriftlig, og i så fall gjelder de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene fullt ut.
2.3 Hvis kunden også henviser til sine generelle vilkår og betingelser, skal disse vilkårene og betingelsene ikke gjelde med mindre Distrixs uttrykkelig har akseptert dette skriftlig.
2.4 Ved å legge inn en bestilling aksepterer kunden disse generelle vilkårene samt alle andre rettigheter og forpliktelser som angitt på nettstedet.

3 Tilbud og inngåelse av avtaler

3.1 Tilbud eller pristilbud skal betraktes som en invitasjon til kunden om å komme med et tilbud. Distrixs skal ikke på noen måte være bundet av dette, med mindre dette er fastsatt skriftlig og utvetydig. Kundens aksept av invitasjonen til å gi et tilbud teller som et tilbud og fører bare til inngåelse av en avtale dersom de andre bestemmelsene i denne artikkelen er oppfylt.
3.2 Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. Distrixs er ikke bundet av et tilbud hvis det er trykk-, sats- eller programmeringsfeil på nettstedet eller i utsendelser.
3.3 Distrixs forbeholder seg retten til å videreformidle eventuelle prisendringer til kunden ved bestilling.
3.4 Et registrert tilbud har en gyldighet på 10 dager, med mindre en annen periode er angitt i tilbudet.
3.5 Et tilbud fra kunden som nevnt i punkt 3.1 anses å ha blitt gitt under en av følgende omstendigheter:
- (1) kunden angir nøyaktig hvilket produkt og/eller hvilken tjeneste han ønsker å kjøpe eller kjøpe;
- (2) Distrixs har utstedt et navngitt tilbud, og dette tilbudet er signert av kunden og mottatt av Distrixs;
3.6 Det opprettes en avtale:
- i tilfelle et tilbud som nevnt i punkt 3.4 i henhold til
(1): i det øyeblikket tilbudet fra den potensielle kunden er uttrykkelig akseptert av Distrixs; - i tilfelle et tilbud som nevnt i punkt 3.4 under
(2): i det øyeblikk Distrixs har overlevert en ordrebekreftelse til kunden; - i tilfelle et tilbud som nevnt i punkt 3.4 under
(3): for øyeblikket er det sendt en e-postbekreftelse til e-postadressen kunden har oppgitt.
3.7 Kunden og Distrixs er uttrykkelig enige om at det ved bruk av elektroniske kommunikasjonsformer opprettes en gyldig avtale så snart vilkårene i artikkel 3.4 og 3.5 er oppfylt. Spesielt påvirker heller ikke fraværet av en ordinær signatur tilbudets bindende kraft og dets aksept. De elektroniske filene til Distrixs gjelder, så langt loven tillater det, som en formodning om bevis.
3.8 Informasjon, bilder, kunngjøringer gitt muntlig, per telefon eller via e-post og uttalelser osv. med hensyn til alle tilbud og de viktigste egenskapene til produktene gis eller gjøres så nøyaktig som mulig. Distrixs garanterer imidlertid ikke at alle tilbud og produkter fullt ut samsvarer med den gitte informasjonen osv. Avvik kan i prinsippet ikke være grunnlag for kompensasjon og/eller oppløsning.

4 Pris og betaling

4.1 Prisen og andre kostnader som skal betales av kunden, herunder transport, forsikring og merverdiavgift, skal klart fremgå av Distrixs' tilbud og/eller ordrebekreftelse og faktura.
4.2 Kunder bør kontakte Distrixs umiddelbart hvis de oppdager en feil eller uoverensstemmelse med bestillingen i ordrebekreftelsen og/eller fakturaen for å unngå problemer rundt hva Distrixs skulle ha levert.
4.3 Distrixs kan utvide betalingsalternativene i fremtiden. Nye betalingsmuligheter vil bli gjort kjent via nettstedet til Distrixs.
4.4 Ved andre bestillinger enn via Internett skal kundene betale før levering av produkter og/eller tjenester, med mindre en annen betalingsmåte er avtalt skriftlig.
4.5 Hvis betaling ikke er mottatt innen forfallsdatoen for en faktura, skal kunden betale lovbestemte renter på det utestående beløpet etter varsel om mislighold. Ikke-forbrukere skal betale lovbestemte renter pluss 2 %.
4.6 Alle (utenrettslige) kostnader av enhver art som Distrixs pådrar seg som følge av at klienten ikke overholder sine (betalings)forpliktelser, skal også være for klientens regning.
4.7 Ved forsinket betaling har Distrixs rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning eller suspendere (videre) levering inntil kunden har oppfylt sine betalingsforpliktelser i sin helhet, inkludert betaling av eventuelle renter og omkostninger.
4.8 Dersom leverandøren har begrunnet tvil om kundens betalingsevne, har leverandøren rett til å utsette levering av bestilte varer inntil kunden etter leverandørens vurdering har stilt betryggende sikkerhet for betaling. Oppdragsgiveren er ansvarlig for enhver skade som oppdragstakeren lider som følge av slik forsinket levering.
4.9 Kunden skal betale fakturaen innen 30 dager med mindre annet er avtalt med Distrixs.
4.10 Avvikende betalingsbetingelser vil alltid fremgå av ordrebekreftelsen og fakturaen.

5 Levering og leveringstid

5.1 Bestillinger vil bli levert så snart som mulig. Oppgitte leveringstider i tilbud og på nettsiden er kun veiledende og skal aldri betraktes som en tidsfrist.
5.2 Levering skjer til den adressen kunden har oppgitt ved avtaleinngåelsen.
5.3 Så snart produktene som skal leveres er levert til den angitte leveringsadressen, overføres risikoen for disse produktene til kunden. Denne risikoordningen gjelder bare hvis det totale beløpet for bestillingen ikke overstiger EUR 5 000,- For høyere beløp overføres risikoen til kunden på det tidspunktet bestillingen overleveres til transportøren.
5.4 Hvis en levert ordre, sendt via TPG Post eller transmisjonsnettverket, blir "returnert til avsenderen" av en eller annen grunn, vil ordren bli kansellert og hele ordrekostnadene vil bli belastet kjøperen av produktet. Disse ordrekostnadene må deretter betales innen 14 dager.

6 Forbehold av eiendomsrett

6.1 Eiendomsretten til produktene, uavhengig av deres faktiske levering, overføres først til kunden etter at kunden har betalt alt kunden skylder i forbindelse med enhver avtale med Distrixs, inkludert betaling av renter og kostnader, også for tidligere eller senere leveranser og alt arbeid som er utført eller skal utføres i forbindelse med produktene.
6.2 Kunden kan ikke pantsette, selge, videreselge, avhende eller på annen måte belaste produktene før eiendomsretten er overført.

7 Aksept og angrerett

7.1 Kunden er forpliktet til å inspisere varene nøye (eller få dem inspisert) umiddelbart etter mottak. Klager på de leverte varene skal rapporteres skriftlig av kunden til Distrixs innen 8 dager etter levering av varene, med angivelse av fakturanummer og eventuelt ordrenummer. Mangelen må fremgå tilstrekkelig klart av den skriftlige klagen.
7.2 Bestilte varer kan ikke returneres uten samtykke fra Distrixs.

7.3 I tillegg til forrige avsnitt kan kunden ikke returnere et produkt i tilfelle en eller flere av følgende situasjoner:

- Produktet ble skreddersydd spesielt for kunden;
- Produktet har vært brukt eller skadet i den perioden kunden har hatt det utstilt;
- Produktet er ikke lenger komplett;
- Produktet inneholder ikke alle elementene som er vedlagt av produsenten ved levering;
- Produktet er ikke i original, uskadet produsentemballasje (forsiktig åpnet emballasje anses ikke som skadet emballasje av Distrixs);
- Produktet er klart personlig av natur;
- Produktet kan ikke returneres på grunn av dets art;
- Produktet kan forringes eller eldes raskt;
- Produktets dataprogramvare hvis forsegling er brutt. Ved mottak av et produkt av Distrixs som beskrevet ovenfor, vil det bli gjort en verdianalyse per produkt. Eventuelle kostnader som følge av dette vil bli belastet kunden.
7.4 Ikke-forbrukere kan avvise produkter på grunn av manglende samsvar, synlige avvik med det avtalte innen 7 dager etter levering. Deretter anses produktene for å være godkjent.
7.5 Kostnaden for retur av produktet skal bæres av kunden.
7.6 Transportskader må rapporteres til leverandøren innen 1 arbeidsdag etter mottak av forsendelsen.
7.7 Før du returnerer et produkt, må kunden søke om et RMA-nummer. Ved mottak av produktet uten RMA-nummer vil det bli returnert direkte til avsenderen.

8 Garanti og ansvar

8.1 Distrixs garanterer at produktene vil være fri for mangler i 12 måneder fra leveringsdatoen med mindre annet er avtalt i ordrebekreftelsen, eller et annet vilkår når det er diskutert under kjøpet og bekreftet skriftlig. Hvis produktet er defekt innen garantiperioden, skal Distrixs reparere eller erstatte det kostnadsfritt innen rimelig tid.
8.2 Hvis den leverte varen ikke er i samsvar med avtalen, skal kunden varsle Distrixs umiddelbart etter oppdagelsen.
8.3 Uavhengig av bestemmelsene i denne artikkelen kan det ikke være noen garanti hvis slitasje kan betraktes som normal og videre i følgende tilfeller:
- hvis det er gjort endringer i eller på produktet, inkludert reparasjoner som ikke er utført med samtykke fra Distrixs eller produsenten;
- hvis originalfakturaen ikke kan fremlegges, er endret eller uleselig;
- hvis produktet er i full overensstemmelse med produktspesifikasjonene fra produsenten;
- hvis defekter er et resultat av feil eller uforsvarlig bruk;
- hvis skaden skyldes forsett, grov uaktsomhet eller uaktsomt vedlikehold.
8.4 Returforsendelser under garantien skal skje for avsenderens regning, med mindre annet er avtalt.
8.5 Hvis et produkt som returneres under garanti ikke kan behandles som garanti, vil alle påløpte kostnader bli belastet avsenderen.
8.6 Før du returnerer et produkt, må kunden søke om et RMA-nummer. Ved mottak av produktet uten RMA-nummer vil det umiddelbart bli returnert til avsenderen.

9 Ansvar

9.1 Distrixs begrenser sitt ansvar uansett årsak til fakturabeløpet. Ethvert annet eller ytterligere ansvar er utelukket, med mindre det er forbudt ved lov. Distrixs er aldri ansvarlig for følgeskader eller driftstap, indirekte skader og tap av fortjeneste eller omsetning.
9.2 Kunden er forpliktet til å holde Distrixs skadesløs for eventuelle krav som tredjeparter måtte gjøre gjeldende mot Distrixs i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen, i den grad loven ikke utelukker at den aktuelle skaden og kostnadene må bæres av kunden.
9.3 Distrixs kan på sitt nettsted inkludere lenker til andre nettsteder som kan være interessante eller informative for den besøkende. Slike lenker er rent informative. Distrixs er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet det henvises til eller bruken som kan gjøres av det.

10 Force majeure

10.1 I tilfelle force majeure er Distrixs ikke forpliktet til å oppfylle sine forpliktelser overfor kunden, henholdsvis forpliktelsen suspenderes så lenge force majeure varer.
10.2 Med force majeure menes enhver omstendighet som ligger utenfor leverandørens kontroll, og som fører til at oppfyllelsen av leverandørens forpliktelser overfor kunden helt eller delvis forhindres. Slike omstendigheter omfatter streik, brann, driftsforstyrrelser, energiforstyrrelser, manglende eller forsinket levering fra leverandører eller andre tredjeparter som er engasjert, og manglende tillatelse fra myndighetene. Videre forstås force majeure som sammenbrudd i et (telekommunikasjons)nettverk eller tilkoblings- eller kommunikasjonssystemer som brukes, og/eller at nettstedet til enhver tid ikke er tilgjengelig.

11 Konfidensialitet

Hver part skal behandle all konfidensiell informasjon som mottas fra den andre parten på samme måte som sin egen konfidensielle informasjon.

12 Forbrukerrettigheter

Disse vilkårene er utarbeidet i samsvar med nederlandsk lovgivning og oppdateres regelmessig. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene ikke er i samsvar med nederlandsk forbrukerlovgivning, skal lovgivningen ha forrang.

13 Gjeldende rett og kompetent domstol

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt nederlandsk lov. Når det gjelder tvister, har en dommer i Nederland jurisdiksjon. Når det gjelder tvister mellom en klient og Distrixs, har domstolen på klientens bosted eller faktiske bosted også jurisdiksjon.

15 Diverse

15.1 Distrixs, er etablert i (2665 JG) Bleiswijk, Lorentzstraat 57 og er registrert hos handelskammeret, Haaglanden Region under nr. 55762875. Dets momsregistreringsnummer er NL001795149B52. Send all korrespondanse vedrørende en avtale eller disse vilkårene til adressen som er nevnt tidligere i dette avsnittet, eller til e-postadressen som er oppgitt på nettstedet.
15.2 Distrixs bestreber seg på å behandle og eventuelt besvare mottatte e-poster innen 48 timer.

Åpne chat
1
Hei Spørsmål? Spørsmål? Spørsmål?
Hei Spørsmål? Spørsmål? Spørsmål? Har du spørsmål?