fbpx

Vilkår

1 Definisjoner

Kunde: selskaper eid av et handelskammer eller ideell organisasjon. Leveringsdato: dato eller periode angitt av Distrixs når produkter og/eller tjenester leveres.
Pris: pris for produkter eksklusiv transportkostnader, forsikring og mva. Produkter: varer som kunden forplikter seg til Distrixs.

2-anvendelighet

2.1 Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra Distrixs og for alle avtaler som er inngått med Distrixs.
2.2 Bestemmelsene i disse generelle vilkårene kan kun fravikes dersom dette er uttrykkelig skriftlig avtalt, i så fall vil de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene forbli i full kraft.
2.3 Hvis kunden også refererer til sine generelle vilkår og betingelser, vil disse vilkårene og betingelsene ikke gjelde med mindre det er uttrykkelig skriftlig avtalt med Distrixs.
2.4 Ved å legge inn en bestilling aksepterer kunden disse generelle vilkårene samt alle andre rettigheter og plikter som er angitt på internettsiden.

3 Tilbud og inngåelse av avtaler

3.1 Tilbud eller tilbud må anses som en oppfordring til kunden om å gi tilbud. Distrixs er på ingen måte bundet av dette, med mindre dette er entydig nedskrevet skriftlig. Aksept av invitasjonen til å gi et tilbud fra kunden teller som et tilbud og fører kun til inngåelse av en avtale dersom de øvrige bestemmelsene i denne artikkelen er oppfylt.
3.2 Tilbudene gjelder så lenge lageret rekker. Distrixs er ikke bundet av et tilbud dersom det er trykk-, sette- eller programmeringsfeil på nettsiden eller i utsendelser.
3.3 Distrixs forbeholder seg retten til, dersom det er gjort en prisendring under bestillingen, å videreformidle dette til kunden.
3.4 Et personlig tilpasset tilbud er gyldig i 10 dager, med mindre en annen periode er angitt i tilbudet.
3.5 Et tilbud fra kunden som nevnt i artikkel 3.1 anses å ha blitt gitt i en av følgende omstendigheter:
– (1) kunden angir nøyaktig hvilket produkt og/eller tjeneste han ønsker å kjøpe eller kjøpe;
– (2) Distrixs har utstedt et personlig tilbud og dette tilbudet er signert av kunden og mottatt av Distrixs;
3.6 En avtale er inngått:
– ved tilbud som nevnt i 3.4 under
(1): i det øyeblikket tilbudet til den potensielle kunden har blitt uttrykkelig akseptert av Distrixs; – ved tilbud som nevnt i 3.4 under
(2): i det øyeblikket Distrixs har overlevert en ordrebekreftelse til kunden; – ved tilbud som nevnt i 3.4 under
(3): det øyeblikket en bekreftelse sendes på e-post til e-postadressen spesifisert av kunden.
3.7 Kunden og Distrixs samtykker uttrykkelig i at en gyldig avtale inngås ved bruk av elektroniske kommunikasjonsformer, så snart betingelsene som angitt i artikkel 3.4 og 3.5 er oppfylt. Spesielt påvirker ikke mangelen på en ordinær signatur den bindende kraften til tilbudet og dets aksept. De elektroniske filene til Distrixs er, i den grad loven tillater det, herved ansett som presumsjon for bevis.
3.8 Informasjon, bilder, kommunikasjon gitt muntlig, per telefon eller via e-post og uttalelser, etc., med hensyn til alle tilbud og de viktigste egenskapene til produktene, er gitt eller gjort så nøyaktig som mulig. Distrixs garanterer imidlertid ikke at alle tilbud og produkter er helt i samsvar med informasjonen som gis osv. Avvik kan i utgangspunktet ikke gi erstatning og/eller oppløsning.

4 Pris og betaling

4.1 Prisen og andre kostnader som skal betales av kundene, inkludert transport, forsikring og merverdiavgift, fremgår tydelig av Distrix sitt tilbud og/eller ordrebekreftelse og i fakturaen.
4.2 Kunder bør kontakte Distrixs umiddelbart dersom de oppdager en feil eller avvik med sin bestilling i ordrebekreftelsen og/eller fakturaen, slik at problemer rundt spørsmålet om hva Distrixs skulle ha levert kan unngås.
4.3 Distrixs kan utvide betalingsalternativene i fremtiden. Nye betalingsalternativer vil bli annonsert via Distrixs internettside.
4.4 For andre bestillinger enn via internett betaler kundene før levering av Produkter og/eller Tjenester, med mindre annen betalingsmåte er skriftlig avtalt.
4.5 Dersom det ikke er mottatt betaling på forfallsdato for en faktura, vil kunden etter mislighold skylde lovpålagt renter av det skyldige beløpet. Ikke-forbrukere skylder lovpålagte renter pluss 2 %.
4.6 Kunden skal også bære alle (ekstra) rettslige kostnader av enhver art som Distrixs har måttet pådra seg som følge av kundens manglende overholdelse av sine (betalings)forpliktelser.
4.7 Ved forsinket betaling har Distrixs fullmakt til å oppløse avtalen med øyeblikkelig virkning eller til å stanse (ytterligere) levering inntil det tidspunkt kunden fullt ut har oppfylt sine betalingsforpliktelser, herunder betaling av forfalte renter og omkostninger.
4.8 Dersom entreprenøren har rimelig tvil om betalingsevnen til byggherren, har entreprenøren fullmakt til å utsette levering av bestilte varer inntil byggherren etter entreprenørens vurdering har stilt tilstrekkelig sikkerhet for betaling. Byggherren er ansvarlig for den skade entreprenøren lider på grunn av denne forsinkede leveransen.
4.9 Kunden må betale fakturaen innen 30 dager, med mindre annet er avtalt med Distrixs.
4.10 Avvikende betalingsbetingelser vil alltid fremgå av ordrebekreftelse og faktura.

5 Levering og leveringstid

5.1 Bestillinger vil bli levert så snart som mulig. Leveringstidene oppgitt i tilbud og på nettsiden er kun en indikasjon og er aldri en streng frist.
5.2 Leveranser skjer på den adresse kunden har oppgitt under avtaleinngåelsen.
5.3 Så snart produktene som skal leveres er levert til oppgitt leveringsadresse, overføres risikoen med hensyn til disse produktene til kunden. Denne risikoordningen gjelder kun dersom totalsummen av ordren ikke overstiger EUR 5.000 XNUMX. For høyere beløp overføres risikoen til kunden på det tidspunkt ordren overlates til transportøren.
5.4 Hvis en levert ordre, sendt via TPG Post eller Transmission-nettverket, sendes 'retur til avsender' uansett årsak, vil bestillingen bli kansellert og hele bestillingskostnadene belastes den som bestiller produktet. Disse bestillingskostnadene må da betales innen 14 dager.

6 Eiendomsforbehold

6.1 Eierskap til produkter, uansett selve leveransen, overgår først til kunden etter at kunden fullt ut har betalt alt kunden skylder med hensyn til eventuell avtale med Distrixs, herunder betaling av renter og omkostninger, også fra tidligere eller senere leveranser og eventuelt arbeid. utføres eller skal utføres med hensyn til produktene.
6.2 Kunden kan ikke skattlegge, selge, videreselge, fremmedgjøre eller på annen måte hefte produktene før eierskapet er overført.

7 Aksept og angrerett

7.1 Kunden plikter å inspisere produktene nøye (eller få dem kontrollert) umiddelbart etter mottak. Reklamasjon på leverte varer skal meldes av kunden til Distrixs skriftlig innen 8 dager etter levering av varene, med angivelse av eventuelt tilhørende fakturanummer og ordrenummer. Manglens art må fremgå tilstrekkelig av den skriftlige reklamasjonen.
7,2 Bestilte produkter kan ikke returneres uten godkjenning fra Distrixs.

7.3 I tillegg til forrige avsnitt kan kunden ikke returnere et produkt dersom en eller flere av følgende situasjoner gjelder:

– Produktet ble spesialtilpasset kunden;
– Produktet har vært brukt eller skadet i den perioden kunden hadde brukt det på syne;
– Produktet er ikke lenger komplett;
– Produktet inneholder ikke alle varene som følger med leveransen fra produsenten;
– Produktet er ikke i original, uskadet fabrikkemballasje (en emballasje som er åpnet med forsiktighet anses ikke av Distrixs som skadet emballasje);
– Produktet er helt klart personlig;
– Produktet kan ikke returneres på grunn av dets natur;
– Produktet kan ødelegges eller eldes raskt;
– Produktets dataprogramvare hvor forseglingen er brutt. Ved mottak av et produkt av Distrixs som beskrevet ovenfor, vil det bli gjort en verdianalyse for hvert produkt. Eventuelle kostnader vil bli belastet kunden.
7.4 Ikke-forbrukere kan avvise Produkter på grunn av avvik, synlige avvik fra det som er avtalt innen 7 dager etter levering. Deretter anses produktene for å ha blitt akseptert.
7.5 Kostnadene for å returnere produktet er for kundens regning.
7.6 Transportskader skal meldes til entreprenøren innen 1 virkedag etter mottak av forsendelsen
7.7 Før et produkt returneres, må kunden be om et RMA-nummer. Ved mottak av produktet uten RMA-nummer vil det umiddelbart bli returnert til avsender.

8 Garanti og ansvar

8.1 Distrixs garanterer at produktene vil være fri for defekter i 24 måneder fra leveringsdatoen med mindre annet er avtalt i ordrebekreftelsen, eller et annet vilkår når det diskuteres under kjøpet og bekreftes skriftlig. Hvis produktet viser en defekt innenfor garantiperioden, vil Distrixs reparere eller erstatte det gratis innen en rimelig periode.
8.2 Dersom den leverte varen ikke er i samsvar med avtalen, skal kunden informere Distrixs om dette umiddelbart etter oppdagelse.
8.3 Uten at det berører bestemmelsene i denne artikkelen, kan det ikke gis noen garanti om slitasjen kan anses som normal og dessuten i følgende tilfeller:
– hvis det er gjort endringer i eller på produktet, inkludert reparasjoner som ikke er utført med tillatelse fra Distrixs eller produsenten;
– hvis den originale fakturaen ikke kan sendes, er endret eller gjort uleselig;
– hvis produktet er helt i samsvar med produktspesifikasjonene gitt av produsenten;
– hvis defekter er et resultat av feil bruk eller feil bruk;
– dersom skade er forårsaket av forsett, grov uaktsomhet eller uaktsomt vedlikehold.
8.4 Returforsendelser ved garanti er for avsenderens regning, med mindre annet er avtalt.
8.5 Hvis et produkt returnert under garanti ikke kan behandles som en garanti, vil alle kostnader som påløper belastes avsenderen.
8.6 Før et produkt returneres, må kunden be om et RMA-nummer. Ved mottak av produktet uten RMA-nummer vil det umiddelbart bli returnert til avsender.

9 Ansvar

9.1 Distrixs begrenser sitt ansvar uansett årsak til fakturaverdien. Ethvert annet eller ytterligere ansvar er utelukket, med mindre dette ikke er tillatt ved lov. Distrixs er aldri ansvarlig for følge- eller handelstap, indirekte skade og tap av fortjeneste eller omsetning.
9.2 Kunden er forpliktet til å holde Distrixs skadesløs mot ethvert krav tredjeparter måtte fremsette mot Distrixs med hensyn til gjennomføringen av avtalen, så langt loven ikke er til hinder for at den aktuelle skaden og kostnadene bæres av kunden.
9.3 Det er mulig at Distrixs inkluderer lenker på sin internettside til andre internettsider som kan være interessante eller informative for den besøkende. Slike lenker er kun til informasjonsformål. Distrixs er ikke ansvarlig for innholdet på nettsiden det refereres til eller bruken som kan gjøres av den.

10 Force majeure

10.1 Ved force majeure er ikke Distrixs forpliktet til å oppfylle sine forpliktelser overfor kunden, eller forpliktelsen vil bli suspendert så lenge force majeure varer.
10.2 Med force majeure menes enhver omstendighet utenfor dens kontroll, som fører til at oppfyllelsen av sine forpliktelser overfor kunden helt eller delvis forhindres. Disse omstendighetene inkluderer streik, brann, forretningssvikt, strømbrudd, manglende levering eller forsinket levering fra leverandører eller andre engasjerte tredjeparter og mangel på tillatelse fra myndighetene. Med force majeure menes også funksjonsfeil i et (telekommunikasjons)nettverk eller tilkobling eller brukte kommunikasjonssystemer og/eller at internettsiden til enhver tid ikke er tilgjengelig.

11 Konfidensialitet

Hver part må behandle all konfidensiell eller tilsynelatende konfidensiell informasjon den mottar fra den andre parten slik den behandler sin egen konfidensielle informasjon.

12 Forbrukerrettigheter

Disse betingelsene er utarbeidet i samsvar med nederlandsk lov og oppdateres jevnlig. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene ikke er i samsvar med nederlandsk forbrukerlov, vil loven ha forrang.

13 Gjeldende lov og kompetent domstol

Nederlandsk lov gjelder for disse vilkårene og betingelsene. Når det gjelder tvister, har en domstol i Nederland jurisdiksjon. Når det gjelder tvister mellom en kunde og Distrixs, er retten på kundens bosted eller faktiske bosted også kompetent.

15 Diverse

15.1 Distrixs, har sitt registrerte kontor i (2665 JG) Bleiswijk, Lorentzstraat 57 og er registrert hos Handelskammeret, Region Haaglanden under nr. 55762875. MVA-identifikasjonsnummeret er NL001795149B52. Vennligst send all korrespondanse angående en avtale eller disse betingelsene til adressen nevnt tidligere i dette avsnittet eller til e-postadressen som er angitt på internettsiden.
15.2 Distrixs bestreber seg på å behandle og eventuelt svare på e-poster mottatt innen 48 timer.

Åpne chat
1
Hei Spørsmål? Å spørre? Spørsmål?
Hei Spørsmål? Å spørre? Spørsmål? Har du spørsmål?